ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAALWERKZAAMHEDEN

OK Info & Translation Services

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

de vertaler: OK Info & Translation Services, gevestigd te Harstenhoekstraat 43, 2587 RE Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27351637;

opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de vertaler opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en dienstverlening door de vertaler en op alle rechtsverhoudingen tussen de vertaler en opdrachtgever. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De vertaler en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde de nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 3. Indien de vertaler niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt dit er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat de vertaler het recht zou verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend.
 2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de offerte van de vertaler, of door vooruitbetaling van het in de offerte vermelde bedrag of, indien geen offerte is uitgebracht, door schriftelijke bevestiging door de vertaler van een door opdrachtgever verstrekte opdracht.
 3. Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de vertaler vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de vertaler niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. De vertaler beschouwt als zijn opdrachtgever degene die de opdracht aan de vertaler heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de vertaler zijn verstrekt. Indien deze derde zijn (betalings)verplichtingen jegens de vertaler niet nakomt, is degene die de opdracht heeft gegeven hoofdelijk aansprakelijk.
 6. Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door de vertaler binden de vertaler pas nadat de vertaler deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 – Wijziging en annulering van opdrachten

 1. Indien opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst niet meer dan geringe wijzigingen aanbrengt in de te vertalen tekst, is de vertaler gerechtigd de leveringstermijn en/of de prijs aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In dat geval is opdrachtgever verplicht tot betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht en is lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 2. Indien opdrachtgever een opdracht annuleert, is opdrachtgever verplicht de vertaler het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht volledig te vergoeden. De vertaler stelt dit gedeelte op verzoek ter beschikking van opdrachtgever, maar staat niet in voor de kwaliteit daarvan.
 3. Indien de vertaler voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, is de vertaler gerechtigd opdrachtgever een vergoeding van 50% van de prijs voor het niet-uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening te brengen.

Artikel 5 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

 1. De vertaler zal de opdracht naar beste kunnen en met de nodige deskundigheid uitvoeren, rekening houdend met het door opdrachtgever gespecificeerde doel van de te vertalen of bewerken tekst(en).
 2. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft de vertaler het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.
 3. De vertaler zal de door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. De vertaler zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten. De vertaler is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers en/of derden indien de vertaler aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 6 – Leveringstermijn en tijdstip van levering

 1. De opgegeven leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra de vertaler constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, zal de vertaler opdrachtgever daarvan in kennis stellen.
 2. Bij toerekenbare overschrijding door de vertaler van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale leveringstermijn, is opdrachtgever gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. De vertaler is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing indien de overschrijding het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 10 of wijzigingen in de te vertalen tekst als bedoeld in artikel 4 lid 1.
 3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending of afgifte van de vertaling of andere prestatie.
 4. De vertaler aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van verlies of beschadiging van het (de) vertaalde document(en) indien de opdrachtgever voor de verzending via de brievenbuspost heeft gekozen.
 5. In verband met de uitvoering van de overeenkomst door de vertaler is opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door de vertaler mogelijk te maken.
 6. Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering door de vertaler van de vertaling of andere prestatie in overeenstemming met de overeenkomst. Opdrachtgever is ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim indien hij weigert de vertaling of andere prestatie in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 7 lid 3 bepaalde onverminderd van toepassing is.

Artikel 7 – Vertaalkosten, overige kosten en betaling

 1. De vertaalkosten worden berekend op basis van een woordtarief, tenzij anders overeengekomen. De vertaler kan naast de vertaalkosten eventuele andere kosten in verband met de uitvoering van de opdracht, zoals porto-, legalisatie- en koerierskosten, aan opdrachtgever in rekening brengen. Per opdracht kan voor iedere talencombinatie een minimumtarief in rekening worden gebracht.
 2. De prijs die de vertaler voor de te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de werkzaamheden conform de overeengekomen specificaties.
 3. Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de declaratiedatum (of binnen de door de vertaler schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
 4. Onverminderd de over het achterstallige bedrag verschuldigde wettelijke rente, is de vertaler bevoegd dit het achterstallige bedrag te verhogen met alle kosten verbonden aan de inning van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimumbedrag van € 40,- voor particuliere opdrachtgevers, en een minimumbedrag van € 500,- voor opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 8 – Klachten en geschillen

 1. Opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan de vertaler kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 2. Wijziging door de vertaler van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van opdrachtgever houdt niet in dat de vertaler erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
 3. Indien opdrachtgever na verloop van de in lid 1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd.
 4. Indien de klacht gegrond is, is de vertaler gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen. Indien de vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
 5. Indien de vertaler aantoont dat de klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor voor de vertaler zijn ontstaan, inclusief de onderzoekskosten, voor rekening van opdrachtgever.
 6. Het recht van opdrachtgever om klachten in te dienen vervalt zodra opdrachtgever het geleverde zonder schriftelijke toestemming van de vertaler heeft bewerkt of doen bewerken.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De vertaler is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. Aansprakelijkheid van de vertaler voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van de vertaler is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de van toepassing zijnde beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Als de verzekering om welke reden dan ook geen dekking verleent, dan is de aansprakelijkheid van de vertaler beperkt tot het voor de betreffende werkzaamheden in rekening gebrachte bedrag, exclusief btw, tot een maximum van € 10.000,-.
 3. De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door de vertaler geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.
 4. De vertaler is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De vertaler is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatie­middelen, de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door de vertaler geleverde bestanden of informatiedragers.
 5. Opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
 6. Opdrachtgever vrijwaart de vertaler tevens tegen alle aanspraken van derden wegens (beweerde) inbreuk op eigendoms-, octrooi- en/of auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Indien een vertaling op welke wijze ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vertaler door of namens opdrachtgever of een derde wordt gewijzigd of aangepast, is de vertaler niet aansprakelijk voor de aangebrachte wijzigingen of aanpassingen of de gevolgen daarvan.

Artikel 10 – Ontbinding en overmacht

 1. Indien opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard (of een aanvraag daartoe wordt ingediend), indien ten aanzien van opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van gehele of gedeeltelijke stopzetting of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, is de vertaler bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. De vertaler kan in dat geval onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
 2. Indien de vertaler door overmacht niet (volledig) aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft de vertaler , zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Indien door de overmacht uitvoering van de overeenkomst niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen en waardoor de vertaler niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terrorismedreiging, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, storingen in telecommunicatiediensten, storingen in netwerken en stroomonderbrekingen van langere duur.
 4. Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde en/of het uitvoerbare gedeelte en eventueel in verband met de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden de betreffende declaratie te voldoen als betrof deze een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde of geleverde vertalingen en andere teksten.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter en vertalingen

 1. Op alle door de vertaler uitgebrachte offertes en te verrichten werkzaamheden en op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen de vertaler en een opdrachtgever die niet minnelijk geschikt kunnen worden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.
 3. Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 13 – Deponering en inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2018.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.